img
 • Öýjükli degirmen hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Öýjükli degirmen hakda bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

  Öwüriji degirmen, aýlanýan silindr turbany ulanýan, üweýiş kamerasy diýlip atlandyrylýan maşyn, polat toplar, keramiki toplar ýa-da çybyklar ýaly üweýji serişdeleri bilen bölekleýin doldurylýar.Grounder bolmaly material üweýiş kamerasyna iýmitlenýär we kamera aýlanýarka grindin ...
  Koprak oka
 • Senagat guradyjy enjamlar deprek guradyjy

  Senagat guradyjy enjamlar deprek guradyjy

  Deprek guradyjy, çygly materiallary guratmak üçin aýlanýan deprek ulanýan senagat guradyjy enjamlaryň bir görnüşidir. Silindr guradyjy diýlip atlandyrylýan deprek bug ýa-da gyzgyn howa bilen gyzdyrylýar we çygly materiallar bir ujuna iýmitlenýär deprek.Deprek aýlanýarka, çygly materiallar göterilýär ...
  Koprak oka
 • Gum guradyjy

  Gum suwuny kesýän maşyn, sary gum suwuny kesýän maşyn we Sary derýa çäge suwuny kesýän maşyn, uly iş ýüki, uly gaýtadan işlemek kuwwaty, ygtybarly işlemek, güýçli uýgunlaşma we uly gaýtadan işlemek kuwwaty bolan guradyjy enjamdyr.Gum aýna maşyn umumy ...
  Koprak oka
 • Senagat guradyjysynyň maýa goýum perspektiwasynyň derňewi

  Senagatyň ösüş zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyrmak üçin dürli guradyjy öndürijileriň önümleri çalt täzelenýär.Senagat guradyjy akylly, ýokary derejede awtomatlaşdyryş we energiýa tygşytlaýjy we ekologiýa taýdan arassa.Bu makalada d ...
  Koprak oka
 • Gips tagtasynyň ähli önümçilik prosesi barada gysgaça tanyşlyk

  Gips tagtasynyň ähli önümçilik prosesi barada gysgaça tanyşlyk

  Gips tagtasynyň ähli önümçilik prosesi birneme çylşyrymly.Esasy ädimleri aşakdaky uly meýdanlara bölmek bolar: gips tozy kalsinasiýa meýdany, gury goşma meýdany, çygly goşma meýdany, garyşyk meýdany, emele gelýän ýer, pyçak meýdany, guratmak ...
  Koprak oka
 • Dominikan Respublikasynda gips tagtasynyň önümçilik liniýasyny gurmak

   
  Koprak oka
 • Dominikan Respublikasynda gips tozy öndürmek liniýasyny gurmak

  Koprak oka
 • Jübi gyryjy zawodynyň tanyşdyrylyşy

  Jübi gyryjy zawodynyň tanyşdyrylyşy

  Giriş Jübi döwüjilerine köplenç “ykjam eziji zawodlar” diýilýär.Olar yzarlanan ýa-da tigirli oturdylan maşynlar, hereketliligi sebäpli öndürijiligi ýokarlandyryp we iş çykdajylaryny azaldyp biler - şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Ball Milliň tanyşdyrylyşy

  Ball Milliň tanyşdyrylyşy

  Top degirmeni, mineral geýinmek, boýag, pirotexnika, keramika we saýlama lazer sintezinde ulanmak üçin materiallary üwemek ýa-da garyşdyrmak üçin ulanylýan ýylmaýjy görnüşdir.Täsir we özüne çekiji prinsipinde işleýär: ululygy azaltmak täsir bilen ýerine ýetirilýär ...
  Koprak oka
 • Rotary guradyjy enjam

  Rotary guradyjy enjam

  Aýlanýan guradyjy, gyzdyrylan gaz bilen baglanyşyk arkaly işleýän materialyň çyglylygyny azaltmak ýa-da azaltmak üçin ulanylýan senagat guradyjy görnüşidir.Guradyjy aýlanýan silindrden ("deprek" ýa-da "gabyk"), hereketlendiriji mehanizmden we ...
  Koprak oka